Stichting Vrienden van Gehoord en Gezien

logo stichting Vrienden van Gehoord en Gezien

Doelstelling

De zorg voor mensen die beperkt zijn in horen plus zien is gespecialiseerde zorg. De instellingen in Nederland die actief zijn op dit terrein,  organiseren deze zorg als een onderdeel van hun organisatie. Gezien de ernst van de problematiek is het goed dat naast deze grote instellingen er initiatieven zijn waarin de aandacht voor deze gespecialiseerde zorg centraal staat, zoals bij Gehoord en Gezien.

De Stichting Vrienden van Gehoord en Gezien is op 14 november 2016 bij notariële akte opgericht te Haren (Groningen). De stichting is een rechtspersoon zonder winstoogmerk. De stichting organiseert activiteiten en genereert fondsen en andere gelden om deze activiteiten, nodig voor de zorg voor mensen die beperkt zijn in horen plus zien, te faciliteren. De stichting richt zich daarbij op de doelgroep die woonachtig is in de drie noordelijke provincies: Groningen, Friesland en Drenthe. Initiatieven vanuit de stichting worden met name positief gewaardeerd daar waar hiaten in de zorg zijn of de zorg vernieuwend is.

Een andere doelstelling van de stichting is om te helpen bij de financiering van hulpmiddelen en kostbare benodigdheden die nodig zijn bij de dagbesteding van Gehoord en Gezien. De stichting heeft op 20 januari 2017 een mobiel audiosysteem in ontvangst mogen nemen ten gunste van de dagbesteding van Gehoord en Gezien. Het audiosysteem is geschonken door het Meisnerfonds. Dankzij het audiosysteem wordt het spraakverstaan verbeterd en kunnen deelnemers beter met elkaar communiceren. In 2019 heeft de stichting een financiële bijdrage van de Groninger Blindenstichting gehad voor de inrichting van het OOG en OOR huis, dat destijds was verhuisd van Haren naar Onnen.

Voor de organisatie van activiteiten voor de doelgroep heeft de stichting vanaf eind 2018 samengewerkt met de stichting Vrienden van Doofblinden Noord-Nederland. Door de coronamaatregelen hebben de stichtingen in 2020, 2021 en 2022 geen activiteiten kunnen organiseren. Omdat er veel overeenkomsten zijn tussen de doelstellingen van beide stichtingen, is er besloten om te fuseren tot één stichting: Stichting Vrienden van Gehoord en Gezien.

Bestuur

Het bestuur van de stichting bestaat uit leden van wie de expertise dienend moet zijn aan de doelstelling.
Anno 2022 bestaat het bestuur uit:

  • Eef Vosselman (voorzitter)
  • Karla Kruithof (penningmeester)
  • Jessyca Klaassens – de Wit (secretaris)

Het bestuur komt jaarlijks ten minste twee keer bij elkaar voor een bestuursvergadering. Wat besproken wordt, wordt vastgelegd in de notulen en een actiepuntenlijst. Het bestuur is verantwoordelijk voor het organiseren van de activiteiten en doet hiervan verslaggeving (publicatieplicht). Het bestuur is verantwoordelijk voor een gezond financieel beleid van de stichting en geeft derden hiertoe inzicht door middel van een financieel jaarverslag. Bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun inzet.

Werving van gelden

Het vermogen dat de stichting nodig heeft om haar doelstellingen te kunnen financieren, wordt op de volgende manier vergaard:

  • giften en donaties;
  • subsidies en sponsorbijdragen;
  • hetgeen verkregen wordt door erfstellingen en legaten;
  • hetgeen op andere wijze verkregen wordt.

De stichting is momenteel bezig met het aanvragen van de ANBI-status.

Particulieren kunnen een gift overmaken aan:

Stichting Vrienden van Gehoord en Gezien
NL48RBRB0943887933

Activiteitenkalender

1 juni 2024: Jaarlijks uitstapje van de Vrienden van Gehoord en Gezien

Contact

Postadres:

Stichting Vrienden van Gehoord en Gezien
Raadhuisstraat 13
9321BA Peize

E-mailadres: bestuurvrienden@gehoordgezien.nl

RSIN: 856925378
KVK-nummer: 67310958

Documenten

Beleidsplan
Beleidsplan Stichting Vrienden van Gehoord en Gezien 2022-2025

Statuten

Jaarverslagen
Jaarverslagen

Verslaglegging activiteiten
Verslaglegging activiteiten

LinkedIn
Share